arrow

news

Miratohet Statuti i Universitetit “EPOKA”

April 4th, 2017

Miratohet Statuti i Universitetit “EPOKA”

Miratohet Statuti i Universitetit “EPOKA”

Bazuar në Urdhrin 146, datë 31.03.2017, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë për “Miratimin e Statutit të Universitetit “EPOKA”, Ministri urdhëroi miratimin e Statutit të Universitetit “EPOKA”, propozuar me Vendim të Senatit Akademik të Universitetit “EPOKA” Nr. 2, datë 14.12.2016. Statuti hyn në fuqi më 31 mars 2017.

Statuti i Universitetit “EPOKA” përfaqëson bazën ligjore të Universitetit dhe është në përputhje të plotë me dizpozitat e Ligjit Nr. 80.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share